Cách Chỉnh Nút Trong Half Life

      32
","product_id":0,"type":0,"date":1428534197,"date_text":"6 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4100\/523088\/cach-cai-chinh-nut-choi-half-life.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"nghiaty789","name":"Vuong Kim Bui","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tinhyeuchoem_1325
*

Có nhiều bạn khi ra quán chơiHalf-Life (Counter-Strike)thấy họ cài đặt rất tiện nhưng khi về nhà lại không biết cách cài. Hôm nay VnTim™ xin hướng dẫn các bạn "Cách cài chỉnh nút trongHalf Life (Counter-Strike)"


TạiMenuchính (counter-strike v1.6).ChọnOptions.Chọn thẻKeyboardtab.Click vào phím điều khiển bạn muốn đổi.Click vào nút "Edit Key" trongOptions window.Ấn phím muốn đổi thành.

Bạn đang xem: Cách chỉnh nút trong half life

Với Counter-Strike v1.1 các bạn làm như sau:

TạiMenuchính.Vào thẻ "Config".Vào thẻ "Controls".Nháy đúp vào ô muốn đổi.Ấn phím muốn đổi thành.Tiếp tục đổi phím khác và click "Done" nếu hoàn thành.

Sau đây là bảng đổi nút theo quán(các bạn có thể cài theo ý mình).

Chú ý:

Trong 2 bảngMenuCombatcác phim bắt đầu bằng "KP_" và phím "*" là bên phía bàn phím số và các bạn nhớ bật phím "NumLock" lên nhé.Các ô mình ghi là "Để trống" tức không điền gì cả và "Chưa rõ" là mình chưa hiểu rõ chức năng của nó, bạn nào biết xin chỉ giáo thêm nhé.

Xem thêm: Kênh Cộng Đồng Game Private, Web Game Lậu: Đảo Rồng Lậu Full Xu Mới Nhất Cho Anh Em Cày Quốc


Movement (Các phím di chuyển)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnh
Move forwardUp arrowDi chuyển thẳng
Move backDown arrowDi chuyển lùi
Turn leftLeft arrowNgoảnh tráiĐể trống
Turn rightRight arrowNgoảnh phảiĐể trống
Move left (strafe)ADi chuyển trái
Move right (strafe)DDi chuyển phải
WalkShiftĐi bộĐể trống
JumpSpacebarNhẩyChuột phải
DuckControlNgồiControl
Swim up" (apostrophe)Chưa rõĐể trống
Swim down/ (forward slash)Chưa rõĐể trống
Look upPage upChưa rõĐể trống
Look downPage downChưa rõĐể trống
Reset viewEndChưa rõĐể trống
Strafe modifierAltChưa rõĐể trống
Mouse look; (semicolon)Chưa rõĐể trống
Keyboard lookInsChưa rõĐể trống

Communication (Các phím giao tiếp)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnh
Use voice communicationKDùng Mic ChatK
Standard radio messagesZChưa rõZ
Group radio messagesXChưa rõX
Report radio messagesCChưa rõC
Activate in-game GUIHHiện Menu(để gọi/kill boot)H
Chat messageYChat toàn ServerY
Team messageUChat với đội mìnhU
Chú ý:Trong trường hợp bạn muốn luyện chơi với boot thi làm như sau:Ấn phím "H" rồi ấn phím số "3"để gọi boot (quân địch).Ấn phím "H" rồi ấn phím số "4" để kết thúc trận đấu (kill toàn bộ boot).Ấn phím "H" rồi ấn phím số "1" để gọi boot (quân địch) theo các mức độ khó khác nhau, và add thêm vào bên cảnh hay cướp

Menu (Các phím mua)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnh
Buy menuBPhím mua chuẩnKP_Del (.del)
Buy primary ammo (optional), (comma)Mua đạn cho súng máy*
Buy secondary ammo (optional). (period)Mua đạn cho súng lụcKP_Minus(-)
Buy equipment menu (optional)OMua nhanh đạn, giáp...KP_Enter
Automatically buy equipmentF1Tự động mua thiết bịF1
Re-buy previous equipmentF2Mua giống lần trướcKP_Plus(+)
Display multiplayer scoresTabHiển thị bảng tỷ sốEnd
Recap mission briefingIChưa rõI
Select teamMChọn đội (chuyển đội)M
Menu item 00Chưa rõ0
Menu item 11Chưa rõKP_End(1)
Menu item 22Chưa rõKP_Down arrow(2)
Menu item 33Chưa rõKP_PgDn(3)
Menu item 44Chưa rõKP_Left arrow(4)
Menu item 55Chưa rõKP_5 (5)
Menu item 66Chưa rõKP_Right arrow(6)
Menu item 77Chưa rõKP_Home(7)
Menu item 88Chưa rõKP_Up arrow(8)
Menu item 99Chưa rõKP_PgUp(9)

Combat (Các phím chiến đấu)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnh
FireMouse 1BắnChuột trái
Weapon special functionMouse 2Đặc biệt(ngắm, giảm thanh...)KP_Ins(0)
Reload weaponRThay đạnShift
Previous weaponM. wheel up< (left bracket)M. wheel up
Next weaponM. wheel down> (right bracket)M. wheel down
Drop current weaponGVứt súng (khi nhặt súng)Delete

Miscellaneous (Phím phụ)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnh
Turn nightvision on/offNBật/tắt đèn trong nhàN
Use itemsEChưa rõE
FlashlightFBật/tắt đèn trên mũF
Spray logoTHiện LogoT
Take screenshotF5Chụp màn hìnhF5
CheerJĐể trốngJ
Quit gameĐể trốngThoát GameF12
Report bugĐể trốngBáo lỗi GameF4

Advanced (Cài đặt nâng cao)

OptionChức năngDefault state
Fast weapon switchĐổi vũ khí nhanhUnchecked
Enable developer console (~)Hiện bảng gõ lệnhUnchecked

TạiMenuchính (Counter-Strike v1.6).ChọnOptions.Chọn thẻKeyboardtab.TrongOptions window, click nút "Advanced...".Check/uncheck hộp mà bạn muốn enabled/disabled.
C\u00f3 nhi\u1ec1u b\u1ea1n khi ra qu\u00e1n ch\u01a1iHalf-Life (Counter-Strike)th\u1ea5y h\u1ecd c\u00e0i \u0111\u1eb7t r\u1ea5t ti\u1ec7n nh\u01b0ng khi v\u1ec1 nh\u00e0 l\u1ea1i kh\u00f4ng bi\u1ebft c\u00e1ch c\u00e0i. H\u00f4m nay VnTim™ xin h\u01b0\u1edbng d\u1eabn c\u00e1c b\u1ea1n \"C\u00e1ch c\u00e0i ch\u1ec9nh n\u00fat trongHalf Life (Counter-Strike)\"\r\n
\u0110\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i n\u00fat c\u00e1c b\u1ea1n l\u00e0m nh\u01b0 sau:\r\nT\u1ea1iMenuch\u00ednh (counter-strike v1.6).\r\nCh\u1ecdnOptions.\r\nCh\u1ecdn th\u1ebbKeyboardtab.\r\nClick v\u00e0o ph\u00edm \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n b\u1ea1n mu\u1ed1n \u0111\u1ed5i.\r\nClick v\u00e0o n\u00fat \"Edit Key\" trongOptions window.\r\n\u1ea4n ph\u00edm mu\u1ed1n \u0111\u1ed5i th\u00e0nh.\r\nV\u1edbi Counter-Strike v1.1 c\u00e1c b\u1ea1n l\u00e0m nh\u01b0 sau:\r\nT\u1ea1iMenuch\u00ednh.\r\nV\u00e0o th\u1ebb \"Config\".\r\nV\u00e0o th\u1ebb \"Controls\".\r\nNh\u00e1y \u0111\u00fap v\u00e0o \u00f4 mu\u1ed1n \u0111\u1ed5i.\r\n\u1ea4n ph\u00edm mu\u1ed1n \u0111\u1ed5i th\u00e0nh.\r\nTi\u1ebfp t\u1ee5c \u0111\u1ed5i ph\u00edm kh\u00e1c v\u00e0 click \"Done\" n\u1ebfu ho\u00e0n th\u00e0nh.\r\n

Sau \u0111\u00e2y l\u00e0 b\u1ea3ng \u0111\u1ed5i n\u00fat theo qu\u00e1n(c\u00e1c b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 c\u00e0i theo \u00fd m\u00ecnh).\r\nCh\u00fa \u00fd:\r\nTrong 2 b\u1ea3ngMenuv\u00e0Combatc\u00e1c phim b\u1eaft \u0111\u1ea7u b\u1eb1ng \"KP_\" v\u00e0 ph\u00edm \"*\" l\u00e0 b\u00ean ph\u00eda b\u00e0n ph\u00edm s\u1ed1 v\u00e0 c\u00e1c b\u1ea1n nh\u1edb b\u1eadt ph\u00edm \"NumLock\" l\u00ean nh\u00e9.\r\nC\u00e1c \u00f4 m\u00ecnh ghi l\u00e0 \"\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\" t\u1ee9c kh\u00f4ng \u0111i\u1ec1n g\u00ec c\u1ea3 v\u00e0 \"Ch\u01b0a r\u00f5\" l\u00e0 m\u00ecnh ch\u01b0a hi\u1ec3u r\u00f5 ch\u1ee9c n\u0103ng c\u1ee7a n\u00f3, b\u1ea1n n\u00e0o bi\u1ebft xin ch\u1ec9 gi\u00e1o th\u00eam nh\u00e9.\r\n
\r\nMovement (C\u00e1c ph\u00edm di chuy\u1ec3n)\r\nPh\u00edm ch\u1ee9c n\u0103ng\nDefault key\n\u00dd ngh\u0129a\nPh\u00edm t\u00f9y ch\u1ec9nh\r\nMove forward\r\nUp arrow\r\nDi chuy\u1ec3n th\u1eb3ng\r\n↑\r\nMove back\r\nDown arrow\r\nDi chuy\u1ec3n l\u00f9i\r\n↓\r\nTurn left\r\nLeft arrow\r\nNgo\u1ea3nh tr\u00e1i\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nTurn right\r\nRight arrow\r\nNgo\u1ea3nh ph\u1ea3i\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nMove left (strafe)\r\nA\r\nDi chuy\u1ec3n tr\u00e1i\r\n→\r\nMove right (strafe)\r\nD\r\nDi chuy\u1ec3n ph\u1ea3i\r\n←\r\nWalk\r\nShift\r\n\u0110i b\u1ed9\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nJump\r\nSpacebar\r\nNh\u1ea9y\r\nChu\u1ed9t ph\u1ea3i\r\nDuck\r\nControl\r\nNg\u1ed3i\r\nControl\r\nSwim up\r\n' (apostrophe)\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nSwim down\r\n\/ (forward slash)\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nLook up\r\nPage up\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nLook down\r\nPage down\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nReset view\r\nEnd\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nStrafe modifier\r\nAlt\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nMouse look\r\n; (semicolon)\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nKeyboard look\r\nIns\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nCommunication (C\u00e1c ph\u00edm giao ti\u1ebfp)\r\nPh\u00edm ch\u1ee9c n\u0103ng\nDefault key\n\u00dd ngh\u0129a\nPh\u00edm t\u00f9y ch\u1ec9nh\r\nUse voice communication\r\nK\r\nD\u00f9ng Mic Chat\r\nK\r\nStandard radio messages\r\nZ\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nZ\r\nGroup radio messages\r\nX\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nX\r\nReport radio messages\r\nC\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nC\r\nActivate in-game GUI\r\nH\r\nHi\u1ec7n Menu(\u0111\u1ec3 g\u1ecdi\/kill boot)\r\nH\r\nChat message\r\nY\r\nChat to\u00e0n Server\r\nY\r\nTeam message\r\nU\r\nChat v\u1edbi \u0111\u1ed9i m\u00ecnh\r\nU\r\nCh\u00fa \u00fd:Trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p b\u1ea1n mu\u1ed1n luy\u1ec7n ch\u01a1i v\u1edbi boot thi l\u00e0m nh\u01b0 sau:\u1ea4n ph\u00edm \"H\" r\u1ed3i \u1ea5n ph\u00edm s\u1ed1 \"3\"\u0111\u1ec3 g\u1ecdi boot (qu\u00e2n \u0111\u1ecbch).\r\n\u1ea4n ph\u00edm \"H\" r\u1ed3i \u1ea5n ph\u00edm s\u1ed1 \"4\" \u0111\u1ec3 k\u1ebft th\u00fac tr\u1eadn \u0111\u1ea5u (kill to\u00e0n b\u1ed9 boot).\r\n\u1ea4n ph\u00edm \"H\" r\u1ed3i \u1ea5n ph\u00edm s\u1ed1 \"1\" \u0111\u1ec3 g\u1ecdi boot (qu\u00e2n \u0111\u1ecbch) theo c\u00e1c m\u1ee9c \u0111\u1ed9 kh\u00f3 kh\u00e1c nhau, v\u00e0 add th\u00eam v\u00e0o b\u00ean c\u1ea3nh hay c\u01b0\u1edbp\r\nMenu (C\u00e1c ph\u00edm mua)\r\nPh\u00edm ch\u1ee9c n\u0103ng\nDefault key\n\u00dd ngh\u0129a\nPh\u00edm t\u00f9y ch\u1ec9nh\r\nBuy menu\r\nB\r\nPh\u00edm mua chu\u1ea9n\r\nKP_Del (.del)\r\nBuy primary ammo (optional)\r\n, (comma)\r\nMua \u0111\u1ea1n cho s\u00fang m\u00e1y\r\n*\r\nBuy secondary ammo (optional)\r\n. (period)\r\nMua \u0111\u1ea1n cho s\u00fang l\u1ee5c\r\nKP_Minus(-)\r\nBuy equipment menu (optional)\r\nO\r\nMua nhanh \u0111\u1ea1n, gi\u00e1p...\r\nKP_Enter\r\nAutomatically buy equipment\r\nF1\r\nT\u1ef1 \u0111\u1ed9ng mua thi\u1ebft b\u1ecb\r\nF1\r\nRe-buy previous equipment\r\nF2\r\nMua gi\u1ed1ng l\u1ea7n tr\u01b0\u1edbc\r\nKP_Plus(+)\r\nDisplay multiplayer scores\r\nTab\r\nHi\u1ec3n th\u1ecb b\u1ea3ng t\u1ef7 s\u1ed1\r\nEnd\r\nRecap mission briefing\r\nI\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nI\r\nSelect team\r\nM\r\nCh\u1ecdn \u0111\u1ed9i (chuy\u1ec3n \u0111\u1ed9i)\r\nM\r\nMenu item 0\r\n0\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\n0\r\nMenu item 1\r\n1\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nKP_End(1)\r\nMenu item 2\r\n2\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nKP_Down arrow(2)\r\nMenu item 3\r\n3\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nKP_PgDn(3)\r\nMenu item 4\r\n4\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nKP_Left arrow(4)\r\nMenu item 5\r\n5\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nKP_5 (5)\r\nMenu item 6\r\n6\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nKP_Right arrow(6)\r\nMenu item 7\r\n7\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nKP_Home(7)\r\nMenu item 8\r\n8\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nKP_Up arrow(8)\r\nMenu item 9\r\n9\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nKP_PgUp(9)\r\nCombat (C\u00e1c ph\u00edm chi\u1ebfn \u0111\u1ea5u)\r\nPh\u00edm ch\u1ee9c n\u0103ng\nDefault key\n\u00dd ngh\u0129a\nPh\u00edm t\u00f9y ch\u1ec9nh\r\nFire\r\nMouse 1\r\nB\u1eafn\r\nChu\u1ed9t tr\u00e1i\r\nWeapon special function\r\nMouse 2\r\n\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t(ng\u1eafm, gi\u1ea3m thanh...)\r\nKP_Ins(0)\r\nReload weapon\r\nR\r\nThay \u0111\u1ea1n\r\nShift\r\nPrevious weapon\r\nM. wheel up\r\n< (left bracket)\r\nM. wheel up\r\nNext weapon\r\nM. wheel down\r\n> (right bracket)\r\nM. wheel down\r\nDrop current weapon\r\nG\r\nV\u1ee9t s\u00fang (khi nh\u1eb7t s\u00fang)\r\nDelete\r\nMiscellaneous (Ph\u00edm ph\u1ee5)\r\nPh\u00edm ch\u1ee9c n\u0103ng\nDefault key\n\u00dd ngh\u0129a\nPh\u00edm t\u00f9y ch\u1ec9nh\r\nTurn nightvision on\/off\r\nN\r\nB\u1eadt\/t\u1eaft \u0111\u00e8n trong nh\u00e0\r\nN\r\nUse items\r\nE\r\nCh\u01b0a r\u00f5\r\nE\r\nFlashlight\r\nF\r\nB\u1eadt\/t\u1eaft \u0111\u00e8n tr\u00ean m\u0169\r\nF\r\nSpray logo\r\nT\r\nHi\u1ec7n Logo\r\nT\r\nTake screenshot\r\nF5\r\nCh\u1ee5p m\u00e0n h\u00ecnh\r\nF5\r\nCheer\r\nJ\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nJ\r\nQuit game\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nTho\u00e1t Game\r\nF12\r\nReport bug\r\n\u0110\u1ec3 tr\u1ed1ng\r\nB\u00e1o l\u1ed7i Game\r\nF4\r\nAdvanced (C\u00e0i \u0111\u1eb7t n\u00e2ng cao)\r\nOption\nCh\u1ee9c n\u0103ng\nDefault state\r\nFast weapon switch\r\n\u0110\u1ed5i v\u0169 kh\u00ed nhanh\r\nUnchecked\r\nEnable developer console (~)\r\nHi\u1ec7n b\u1ea3ng g\u00f5 l\u1ec7nh\r\nUnchecked\r\n