Far Cry 4

      23

FSHARE: FarCry4 Full DLC Repack.isoPatch việt ngữ v3.0: https://www.fshare.vn/file/FHS9M38NCI9F68C— LƯU Ý lúc CÀI ĐẶT

1. Mount/Giải nén file2. Mua Setup.exe3. Chăm chú chọn phiên bản CRACK

*
*
" data-lazy-srcset="https://victaland.com.vn/far-cry-4-viet-hoa/imager_2_75508_700.jpg 1280w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/AEGKXKWJzx10cNLRZ7ZOjlHnPMeSKSNvk3DU8IBKU5Os31oqI7HM-Jms5OdWWkzY31INfmad6v7nU8YTmoZlG0MtB95EyUUJNwTD2sRKn9pJqDIsMIYBkBcuNWG0-wmb47iWMr-A-300x187.png 300w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/AEGKXKWJzx10cNLRZ7ZOjlHnPMeSKSNvk3DU8IBKU5Os31oqI7HM-Jms5OdWWkzY31INfmad6v7nU8YTmoZlG0MtB95EyUUJNwTD2sRKn9pJqDIsMIYBkBcuNWG0-wmb47iWMr-A-768x479.png 768w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/AEGKXKWJzx10cNLRZ7ZOjlHnPMeSKSNvk3DU8IBKU5Os31oqI7HM-Jms5OdWWkzY31INfmad6v7nU8YTmoZlG0MtB95EyUUJNwTD2sRKn9pJqDIsMIYBkBcuNWG0-wmb47iWMr-A-1024x639.png 1024w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/AEGKXKWJzx10cNLRZ7ZOjlHnPMeSKSNvk3DU8IBKU5Os31oqI7HM-Jms5OdWWkzY31INfmad6v7nU8YTmoZlG0MtB95EyUUJNwTD2sRKn9pJqDIsMIYBkBcuNWG0-wmb47iWMr-A-696x434.png 696w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/AEGKXKWJzx10cNLRZ7ZOjlHnPMeSKSNvk3DU8IBKU5Os31oqI7HM-Jms5OdWWkzY31INfmad6v7nU8YTmoZlG0MtB95EyUUJNwTD2sRKn9pJqDIsMIYBkBcuNWG0-wmb47iWMr-A-1068x667.png 1068w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/AEGKXKWJzx10cNLRZ7ZOjlHnPMeSKSNvk3DU8IBKU5Os31oqI7HM-Jms5OdWWkzY31INfmad6v7nU8YTmoZlG0MtB95EyUUJNwTD2sRKn9pJqDIsMIYBkBcuNWG0-wmb47iWMr-A-673x420.png 673w" data-lazy-sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />
*
" data-lazy-srcset="https://victaland.com.vn/far-cry-4-viet-hoa/imager_3_75508_700.jpg 1280w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tnUrXznxK0RzwFWUnVOG8In1TGb7Eg_ernPkHf9Kal97MWah4tE3lOubxSfRH2tYGFgb22J_fWZZTUfZDMX2erjpb-0twjeTHMVnGxCkLqO8p9_qRTeMXO3W6LSyUHhW0XljiiUy-300x188.jpg 300w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tnUrXznxK0RzwFWUnVOG8In1TGb7Eg_ernPkHf9Kal97MWah4tE3lOubxSfRH2tYGFgb22J_fWZZTUfZDMX2erjpb-0twjeTHMVnGxCkLqO8p9_qRTeMXO3W6LSyUHhW0XljiiUy-768x480.jpg 768w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tnUrXznxK0RzwFWUnVOG8In1TGb7Eg_ernPkHf9Kal97MWah4tE3lOubxSfRH2tYGFgb22J_fWZZTUfZDMX2erjpb-0twjeTHMVnGxCkLqO8p9_qRTeMXO3W6LSyUHhW0XljiiUy-1024x640.jpg 1024w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tnUrXznxK0RzwFWUnVOG8In1TGb7Eg_ernPkHf9Kal97MWah4tE3lOubxSfRH2tYGFgb22J_fWZZTUfZDMX2erjpb-0twjeTHMVnGxCkLqO8p9_qRTeMXO3W6LSyUHhW0XljiiUy-696x435.jpg 696w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tnUrXznxK0RzwFWUnVOG8In1TGb7Eg_ernPkHf9Kal97MWah4tE3lOubxSfRH2tYGFgb22J_fWZZTUfZDMX2erjpb-0twjeTHMVnGxCkLqO8p9_qRTeMXO3W6LSyUHhW0XljiiUy-1068x668.jpg 1068w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tnUrXznxK0RzwFWUnVOG8In1TGb7Eg_ernPkHf9Kal97MWah4tE3lOubxSfRH2tYGFgb22J_fWZZTUfZDMX2erjpb-0twjeTHMVnGxCkLqO8p9_qRTeMXO3W6LSyUHhW0XljiiUy-672x420.jpg 672w" data-lazy-sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />
*
" data-lazy-srcset="https://victaland.com.vn/far-cry-4-viet-hoa/imager_4_75508_700.jpg 1280w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tc2cYUNZT_hF04A-dfM27CRc7PIZk3lVmo7-A7uwtm5Hzo3SKgx4RrntudRKnrFKU42SvFDjocidYOAV6uGvEE87ohC9-Pu9no4hQdQMpBKbdyjWdVFqjIy5pRXFraxyEt6VMxk--300x188.jpg 300w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tc2cYUNZT_hF04A-dfM27CRc7PIZk3lVmo7-A7uwtm5Hzo3SKgx4RrntudRKnrFKU42SvFDjocidYOAV6uGvEE87ohC9-Pu9no4hQdQMpBKbdyjWdVFqjIy5pRXFraxyEt6VMxk--768x480.jpg 768w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tc2cYUNZT_hF04A-dfM27CRc7PIZk3lVmo7-A7uwtm5Hzo3SKgx4RrntudRKnrFKU42SvFDjocidYOAV6uGvEE87ohC9-Pu9no4hQdQMpBKbdyjWdVFqjIy5pRXFraxyEt6VMxk--1024x640.jpg 1024w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tc2cYUNZT_hF04A-dfM27CRc7PIZk3lVmo7-A7uwtm5Hzo3SKgx4RrntudRKnrFKU42SvFDjocidYOAV6uGvEE87ohC9-Pu9no4hQdQMpBKbdyjWdVFqjIy5pRXFraxyEt6VMxk--696x435.jpg 696w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tc2cYUNZT_hF04A-dfM27CRc7PIZk3lVmo7-A7uwtm5Hzo3SKgx4RrntudRKnrFKU42SvFDjocidYOAV6uGvEE87ohC9-Pu9no4hQdQMpBKbdyjWdVFqjIy5pRXFraxyEt6VMxk--1068x668.jpg 1068w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/tc2cYUNZT_hF04A-dfM27CRc7PIZk3lVmo7-A7uwtm5Hzo3SKgx4RrntudRKnrFKU42SvFDjocidYOAV6uGvEE87ohC9-Pu9no4hQdQMpBKbdyjWdVFqjIy5pRXFraxyEt6VMxk--672x420.jpg 672w" data-lazy-sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />
*
" data-lazy-srcset="https://victaland.com.vn/far-cry-4-viet-hoa/imager_5_75508_700.jpg 1280w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/hYZBjoMVffxaytPfUlAjT6HZ27YoJitCmJnRroGjdnUNLhhlvzqfY3p0jLNz1Mqdd4wYusHGZkAHHKx06OcZuUgSzD5wjLR2-j9Srkp6xgPHQ1FXn6CDJwxOHD59ZPoTN1HWNN7r-300x188.jpg 300w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/hYZBjoMVffxaytPfUlAjT6HZ27YoJitCmJnRroGjdnUNLhhlvzqfY3p0jLNz1Mqdd4wYusHGZkAHHKx06OcZuUgSzD5wjLR2-j9Srkp6xgPHQ1FXn6CDJwxOHD59ZPoTN1HWNN7r-768x480.jpg 768w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/hYZBjoMVffxaytPfUlAjT6HZ27YoJitCmJnRroGjdnUNLhhlvzqfY3p0jLNz1Mqdd4wYusHGZkAHHKx06OcZuUgSzD5wjLR2-j9Srkp6xgPHQ1FXn6CDJwxOHD59ZPoTN1HWNN7r-1024x640.jpg 1024w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/hYZBjoMVffxaytPfUlAjT6HZ27YoJitCmJnRroGjdnUNLhhlvzqfY3p0jLNz1Mqdd4wYusHGZkAHHKx06OcZuUgSzD5wjLR2-j9Srkp6xgPHQ1FXn6CDJwxOHD59ZPoTN1HWNN7r-696x435.jpg 696w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/hYZBjoMVffxaytPfUlAjT6HZ27YoJitCmJnRroGjdnUNLhhlvzqfY3p0jLNz1Mqdd4wYusHGZkAHHKx06OcZuUgSzD5wjLR2-j9Srkp6xgPHQ1FXn6CDJwxOHD59ZPoTN1HWNN7r-1068x668.jpg 1068w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/hYZBjoMVffxaytPfUlAjT6HZ27YoJitCmJnRroGjdnUNLhhlvzqfY3p0jLNz1Mqdd4wYusHGZkAHHKx06OcZuUgSzD5wjLR2-j9Srkp6xgPHQ1FXn6CDJwxOHD59ZPoTN1HWNN7r-672x420.jpg 672w" data-lazy-sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />" data-lazy-srcset="https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU.jpg 1280w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-300x188.jpg 300w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-768x480.jpg 768w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-1024x640.jpg 1024w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-696x435.jpg 696w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-1068x668.jpg 1068w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-672x420.jpg 672w" data-lazy-sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />" srcset="https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU.jpg 1280w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-300x188.jpg 300w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-768x480.jpg 768w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-1024x640.jpg 1024w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-696x435.jpg 696w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-1068x668.jpg 1068w, https://victaland.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/UhhzTO-txeCQCOZMG8i37-sOqePQ6KMUS_5JMRNhpClcuSaYd8i6cJ5kpoRuVYbTVakB881_y-W62VTUFtm6uWB7159uKejXhgsqDWJErJJzr03Q2MQ9oxiumwM8Ia6IPhkhoFU-672x420.jpg 672w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />​

f.

Bạn đang xem: Far cry 4

Xem thêm: Trò Chơi Thủy Thủ Mặt Trăng, Game Thời Trang Thủy Thủ Mặt Trăng

Dành cho chúng ta nào chần chừ bật subtitle trong game lên. Hãy quan sát vào hình dưới và làm theo là được.


— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

Càng tiến nhanh phía bắc, fan chơi sẽ chạm chán phải không hề ít trở hổ ngươi khi di chuyển hẳn sang vùng cao nguyên hiểm trở, đôi khi mật độ kiểm soát điều hành của kẻ thù cũng tăng lên cao một bí quyết đáng kể.

Điểm đặc trưng thứ hai là bối cảnh quốc gia Kyrat. Bị hủy hoại bởi cuộc đao binh dai dẳng, nuốm nhưng lân cận đống tro tàn còn còn lại sau các trận chiến, Kyrat vẫn hiện hữu lên vẻ một vẻ đẹp huyền ảo mang dáng dấp cổ xưa. Lối kiến trúc trong Far Cry 4 là sự hòa quyện giữa phong thái Đông Á (Trung Quốc) cùng Nam Á (Ấn Độ), được thấy rõ qua từng ngọn tháp, ngôi đền cho tới làng mạc.

Kubet