Xử Lý Tiền Khách Hàng Trả Thừa

      146

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán Phải thu của khách hàng theo TT 200.Bạn đang xem: Hạch toán khách hàng trả tiền thừa


*

Mời các bạn theo dõi bài viết.

Bạn đang xem: Xử lý tiền khách hàng trả thừa

Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, để hạch toán Phải thu của khách hàng chúng ta sử dụng tài khoản 131.

Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng là TK dùng để phản ánh:

Hạch toán Phải thu của khách hàng theo TT 200.

Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” và các tài khoản có liên quan, kế toán hạch toán một số nghiệp phát sinh như sau:

 Hạch toán Phải thu của khách hàng khi CHƯA thu được tiền ngay.

Kế toán phản ánh theo 2 đối tượng cụ thể như sau:

 DN bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ chưa thu được tiền ngay.

– Nếu các khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng theo từng loại thuế ngay khi ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), hạch toán:

Nợ TK 131:­ Tổng giá thanh toán bán chưa thu được tiền

Có TK 511: Trị giá bán chưa có thuế

Có TK 333: Tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (chi tiết từng loại thuế).

– Nếu các khoản thuế gián thu không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp, hạch toán:

Nợ TK TK 131: Tổng thanh toán bán chưa thu được tiền đã bao gồm thuế

Có TK 511: Tổng thanh toán bán chưa thu được tiền đã bao gồm thuế.

Đồng thời, định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, hạch toán:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 333: Tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (chi tiết từng loại thuế).

 Phải thu khách hàng thuộc hoạt động đầu tư tài chính.

Hạch toán:

Nợ TK 131: Trị giá tiền bán chưa thu được tiền

Nợ TK 635: Khoản lỗ về nhượng bán các khoản đầu tư tài chính

Có các TK 121, 128, 221, 222, 228, …: Trị giá tiền bán chưa thu được tiền

Có TK 515: Khoản lãi về nhượng bán các khoản đầu tư tài chính.

 Hạch toán Phải thu của khách hàng khi bị khách hàng trả lại.

Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp cụ thể sau:

 Trường hợp tách ngay được các khoản thuế phải nộp.

Ghi nhận hàng bán bị trả lại không bao gồm thuế phải nộp, kế toán hạch toán:

Nợ TK 5212: Trị giá hàng bán bị trả lại chưa có thuế

Nợ TK 333: Tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của hàng bán bị trả lại (chi tiết cho từng loại thuế khác)

Có TK 131: Tổng số tiền trả lại (chi tiết đối tượng).

 Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp.

Ghi nhận hàng bán bị trả lại bao gồm cả thuế phải nộp, kế toán hạch toán:

Nợ TK 5212: Trị giá hàng bán bị trả lại bao gồm thuế

Có TK 131: Trị giá hàng bán bị trả lại bao gồm thuế (chi tiết đối tượng).

 Hạch toán Phải thu của khách hàng khi DN có hoạt động chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán.

Xem thêm: Tiểu Sử Nghệ Sĩ Cẩm Tiên (Nghệ Sĩ Cải Lương), Tiểu Sử Nghệ Sĩ Cẩm Tiên

Có 2 trường hợp xảy ra:

– Tách ngay được các khoản thuế phải nộp, ghi nhận chiết khấu, giảm giá không bao gồm thuế phải nộp, hạch toán:

Nợ TK 5211, 5213: Trị giá chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán chưa có thuế

Nợ TK 333: Tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của hàng giảm giá, chiết khấu thương mại

Có TK 131: Tổng số tiền giảm giá, chiết khấu thương mại.

– Không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, ghi nhận chiết khấu, giảm giá bao gồm cả thuế phải nộp, hạch toán:

Nợ TK 5211, 5213: Trị giá chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán bao gồm cả thuế

Có TK 131: Trị giá chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán bao gồm cả thuế.

 Hạch toán Phải thu của khách hàng khi NHẬN được tiền do khách hàng trả.

Khi nhận được tiền do khách hàng trả (cả tiền lãi), tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112,..: Tổng trị giá tiền phải thu của khách hàng bao gồm lãi

Có TK 131:­ Trị giá tiền phải thu của khách hàng (chi tiết đối tượng)

Có TK 515: Trị giá tiền lãi.

 Hạch toán Phải thu của khách hàng khi khách hàng thanh toán trước thời hạn.

Nợ TK 635:­ Trị giá tiền chiết khấu thanh toán được hưởng

Có TK 131:­ Trị giá tiền chiết khấu thanh toán được hưởng.

 Hạch toán Phải thu của khách hàng khi khách hàng thanh toán bằng HÀNG (phương thức hàng đổi hàng).

Nợ các TK 151, 153, 156: Trị giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa khách hàng thanh toán

Nợ TK 611: Mua hàng (kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK)

Nợ Tk 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131: Tổng trị giá phải thu khách hàng (chi tiết đối tượng).

 Hạch toán Phải thu của khách hàng đối với phí ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu.

Kế toán phản ánh khoản phải thu về phí ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu, hạch toán:

Nợ TK 131: Trị giá phải thu của khách hàng 

Có TK 5113: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 33311:­ Tiền thuế GTGT phải nộp.

 Hạch toán khi không thể thu được số tiền chưa trả của khách hàng.

Khi DN không thể thu được số tiền chưa trả của khách hàng, căn cứ vào biên bản xử lý xoá nợ, hạch toán:

Nợ TK 2293: Số đã lập dự phòng tổn thất tài sản

Nợ TK 642: Số chưa lập dự phòng

Có TK 131: Trị giá phải thu của khách hàng.

 Hạch toán khi trả lại số tiền thừa cho khách hàng.

Phản ánh khoản tiền thừa trả lại cho khách hàng, kế toán hạch toán:

Nợ TK 131: Trị giá khoản tiền thừa trả lại cho khách hàng

Có các TK 111, 112, 3411, …: Trị giá khoản tiền thừa trả lại cho khách hàng.

 Hạch toán phải thu khách hàng vào Cuối kỳ.

Khi kế toán tiến hành lập Báo cáo tài chính, số dư nợ phải thu của khách hàng có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp:

 Khi phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, hạch toán:

Nợ TK 131: Trị giá chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 4131: Trị giá chênh lệch tỷ giá hối đoái

 Khi phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, hạch toán:

Nợ TK 4131: Trị giá chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 131: Trị giá chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Kế toán Hà Nội vừa hướng dẫn các bạn Hạch toán Phải thu của khách hàng theo TT 200. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.